Leverancier van uw vrije tijd

Geen activiteiten.

ARTIKEL 1 NAAM

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “@Veussel”.

ARTIKEL 2 ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vzw @Veussel is gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Hoogstraatsesteenweg 7a.
De vzw is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Turnhout.
Deze kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering
indien deze de regels in acht neemt zoals beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3 DOEL

De vzw @Veussel heeft niet uitsluitend maar voornamelijk volgende doelen:

Door middel van activiteiten mensen uit de omgeving cultuur laten (be)leven in al zijn aspecten en sociale cohesie te bevorderen.
Zij kan daartoe alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

Regionale producten, streekgebonden middelen en culturele activiteiten die zij interessant acht promoten,
ondersteunen en inzetten tijdens activiteiten.

Met haar activiteiten een ruim en divers publiek uit Rijkevorsel en omgeving aanspreken.

Samenwerken met lokale en/of culturele verenigingen en organisaties om zo bovenstaande doelen te verwezenlijken

Zij kan subsidies verwerven zowel van de overheid als van private instellingen,
aan sponsoring doen en alle roerende en onroerende goederen die zij voor haar bovengestelde doelen te verwezenlijken
nodig acht bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en zakelijke rechten op uitoefenen.
Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen en onder meer overeenkomsten sluiten,
personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten en goederen in huur nemen,
dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Hiertoe mag zij eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.
Zij kan in die zin ook doch slechts op bijkomstige wijze,
handelsdaden stellen enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4 DUUR

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden
door de algemene vergadering zoals beschreven in deze statuten.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5 LEDEN

Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste drie bedragen.
De vereniging kan werkende en niet-werkende leden tellen. De oprichters zijn de eerste werkende leden.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering,
komt uitsluitend toe aan de werkende leden.
Werkende leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden
en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving hieromtrent wordt neergelegd
ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd
binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten.
De wettelijke bepalingen zijn alleen op de werkende leden toepasselijk.
Niet-werkende leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vereniging.
Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.
Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de werkende leden.

ARTIKEL 6 TOETREDING

Als lid kan tot de vereniging toetreden: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon
die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur.
Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk met motivatie worden ingediend bij de raad van bestuur.
Elk toegetreden lid moet zich ertoe verbinden zich actief in te zetten in de vzw en zich met regelmaat op activiteiten te vertonen.
De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden ook andere personen als ereleden,
steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten.
Deze worden beschouwd als niet-werkende leden.

ARTIKEL 7 BIJDRAGE

De bijdrage van de leden wordt vastgesteld op maximum 25 EUR per jaar.
De raad van bestuur bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bedrag en deelt dit mee aan alle leden.
De ledenbijdrage geldt voor elk werkend lid of lid van de raad van bestuur van de vereniging.

ARTIKEL 8 ONTSLAG

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden.
Het ontslag moet met een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.
Tot uitsluiting van een lid kan alleen door een algemene vergadering worden besloten,
met tweederde meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en nadat het lid is gehoord, althans opgeroepen.
Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt, failliet of onbekwaam wordt verklaard.
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging,
en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 9 AANTAL LEDEN

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie leden van de vereniging.
De raad van bestuur bestaat uit maximum zeven leden. lndien de algemene vergadering slechts drie leden telt,
bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen.
ln ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

ARTIKEL 10 DUUR VAN HET MANDAAT

De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar.
Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

ARTIKEL 11 BENOEMING EN BEZOLDIGING

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid
ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel
en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 12 AMBTBEEINDIGING EN AFZETTING

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering door vrijwillig ontslag,
door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij tweederde meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.
Het aantal leden moet met de meerderheid aanwezig zijn.
Wordt dit aantal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen zoals door deze statuten is bepaald
en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur.
Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald.
In dit geval moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen
welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden
op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 13 BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.
Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Hij treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 14 VERGADERINGEN

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter.
Indien deze belet of afwezig is wordt de vergadering voorgezeten door de secretaris.
Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur komt minstens vier keer per jaar samen.

ARTIKEL 15 NOTULEN

Van elke vergadering worden notulen gemaakt.
De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

ARTIKEL 16 KERNGROEP

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.
De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig acht, in samenspraak met de algemene vergadering een dagelijks bestuur benoemen.
Deze is belast met het organiseren van activiteiten, verzorgt de lopende zaken en zorgt voor de goede werking van de verenging.
Met de term ‘kerngroep’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar het dagelijks bestuur.

ARTIKEL 17 OPTREDEN NAMENS DE VERENIGING

Bestuurders die namens de vereniging optreden moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 18: PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VERENIGING TE VERTEGENWOORDIGEN

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen
aan één van de bestuurders of aan een lid van de vereniging.
De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester
en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is kiezen.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel
binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd
om de vereniging te vertegenwoordigen moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel
en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 19: PERSONEN BELAST MET KERNGROEP VAN DE VERENIGING

De raad van bestuur kan een kerngroep aanstellen. Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid,
die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De ambtsbeëindiging van de kerngroep kan geschieden:

a) op vrijwillige basis door een lid van de kerngroep zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel
binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van de kerngroep
moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel
en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De beslissingen genomen door de kerngroep dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 20 SAMENSTELLING

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden
en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur,
door de secretaris van de raad van bestuur of door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen.
Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 21 BEVOEGDHEID

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

het wijzigen van de statuten,

de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

de kwijting aan de bestuurders,

de goedkeuring van de begroting en van de rekening,

de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,

de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,

alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 22 BIJEENROEPING

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur
of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar
en voor de begroting van het komend jaar.

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen
wanneer een vijfde van de werkende leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur

en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld.
In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de vijftien werkdagen
met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 23 TIJDSTIP

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 24 OPROEPING

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn ondertekend worden door de voorzitter,
de secretaris of twee bestuurders.
Alle werkende leden moeten worden opgeroepen per gewone brief, per e-mail of per aangetekende brief
ten minste acht werkdagen voor de vergadering.

De oproepingsbrief die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt bevat de agenda die wordt vastgelegd door de raad van bestuur.
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door één van de werkende leden moet eveneens op de agenda worden vermeld.
Dit onderwerp moet drie werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn.
Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 25 BESLUITEN

ln gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen
tenzij andere vermeld in deze statuten.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 26 STATUTENWIJZIGING

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld
en indien tweederde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen zoals door deze statuten is bepaald
en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van tweederde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist,
ook op de tweede algemene vergadering.
Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen worden besloten.
Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden
op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Binnen de dertig dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 27 UITSLUITING

Een meerderheid van tweederde der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid.
Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.
Het lid waar de uitsluiting van wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.
De stemming over de uitsluiting van een lid is geheim.

ARTIKEL 28 NOTULEN

Van elke vergadering worden notulen gemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris
en opgenomen worden in een bijzonder register.
Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.
Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders

en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 29 REKENINGEN EN BEGROTINGEN

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor.
Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt
binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 30 ONTBINDING EN VEREFFENING

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten
indien tweederde van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en er bovendien een vier vijfde meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen tweederde van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd,
dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een vier vijfde meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars.
Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen na aanzuivering van de passiva worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze doelstelling.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden
op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Binnen de dertig dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming
en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 31

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Aldus opgemaakt door de Buitengewone Algemene Vergadering te Rijkevorsel op 22/08/2015,
in twee exemplaren waarvan er een bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging
en waarvan het andere wordt neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Te Rijkevorsel, op 22 augustus 2015.

Oprichters:

Van Den Langenbergh Jelle, Hoogstraatsesteenweg 7a, 2310 Rijkevorsel, 5 februari 1992, Turnhout

De Backer Jelle, Sint-Lenaartsesteenweg 26, 2310 Rijkevorsel, 18 maart 1992, Turnhout

Scheyltjens Alissa Roger Blanca, Oud Loo 16, 2310 Rijkevorsel, 24 december 1994, Turnhout